Ryu Kyu Dojo (La Nucia)

Ryu Kyu Dojo

Polideportivo Municipal Camilo Cano, Partida Muixara SN, 03530 - La Nucia (Alicante)

Persona de contacto: Marco Moreno

ryukyukaratedojo@gmail.com

676454989

C.N. 3º Dan IOGKF